Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes hvert år i februar. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31/12 .


Referat af seneste generalforsamling, klik her.

Fast dagsorden:


 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse:
 • Formand (vælges i lige år)
 • 2 bestyrelsesposter kan gå på valg ad gangen
 • Revisor (vælges i ulige år)
 • Revisorsuppleant (vælges i ulige år)
 • Valg af 2 suppleanter (vælges hvert år)
 1. Eventuelt